HRWORKS VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU

Başvuru Sahibine İlişkin Bilgiler

Adınız ve Soyadınız*                                                       T.C. Kimlik No*

Doğum Tarihiniz*                                                             Telefon No 

Adresiniz*                                                                         E-Posta 

 

Kişisel Verilerinize İlişkin Kullanmak İstediğiniz Haklarınız

__Kişisel verilerimin işlenip işlenmediğini öğrenmek istiyorum.

__Kişisel verilerim işleniyorsa bu veri işleme faaliyetleri hakkında bilgi talep ediyorum.

__Kişisel verilerim işleniyorsa bunların işlenme amacını öğrenmek istiyorum.

__Kişisel verilerim yurtiçinde veya yurtdışında üçüncü kişilere aktarılıp aktarılmadığını bilmek istiyorum.

__Kişisel verilerimin eksik veya yanlış işlendiği düşünüyorum ve bunların düzeltilmesini istiyorum.

__Kişisel verilerimin kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, kişisel verilerimin silinmesini veya anonimleştirilmesini istiyorum.

__Eksik ve yanlış işlendiğini düşündüğüm kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişiler nezdinde de düzeltilmesini istiyorum.

__Silinmesini veya anonimleştirilmesini talep ettiğim kişisel verilerimin aktarılan üçüncü kişiler nezdinde de silinmesini veya anonimleştirilmesi istiyorum.

__Şirketiniz tarafından işlenen kişisel verilerim münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edildiğini ve bu analiz neticesinde şahsım aleyhine bir sonuç doğduğunu düşünüyorum. Bu sonuca itiraz ediyorum.

__Kişisel verilerimin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zararımın giderilmesini talep ediyorum.

 

Açıklamalar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Ekler

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Başvuru Cevabınızın Bildirilmesi Yöntemi

__ E-posta                             __ Posta

Beyanınız

Sunmuş olduğum bilgi ve belgelerin doğruluğunu onaylıyorum. Hukuka aykırı bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerimin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için tarafımdan ek evrak (Nüfus cüzdanı veya vekaletname sureti vb.) talep edilmesi durumunda gerekli belgeleri sunacağımı taahhüt ederim.

Adınız ve Soyadınız                                                                Tarih

İmza

Başkası Adına Başvuruyorsanız:

Adına Başvurulan Kişinin Adı, Soyadı ve İlişkiniz 

HRWORKS YÖNETİM DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ.

Bostancı Mahallesi, Yazmacı Tahir Sokak No:15 D:1

Kadıköy, İstanbul

E-posta Adresi: [email protected]

NOTLAR:

Veri sahibi olarak bu haklarınızı kullanabilmek için başvuru formunun eksiksiz bir şekilde doldurarak tarafımıza iletilmesi gerekmektedir. Başvurunuzu yaparken kimliğinizi kanıtlayacak yeterli bilgileri de iletmeniz gerekmektedir. Başvuru talebiniz niteliğine göre ve en geç 30 gün içinde sonuçlandırılacaktır.

Doldurduğunuz bu formu, yazılı olarak veya sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle iletebilirsiniz.

Formun imzalı bir nüshasını HRWORKS YÖNETİM DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ. Bostancı Mahallesi, Yazmacı Tahir Sokak No:15 D:1 Kadıköy, İstanbul adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından belirlenen diğer yöntemler ile gönderebilir ya da ilgili formu [email protected] adresine bize daha önce bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı olan e-posta adresinizi kullanarak iletebilirsiniz. Talebinizi e-posta ile ilettiğiniz durumlarda mail konusuna lütfen “Veri Sahibi Başvuru Formu” yazınız.

Şirketimiz başvurunuzda yer alan talepleri, ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ (“Tebliğ”) uyarınca Kurulca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

HRWorks, veri sahibinin başvuru hakkını kullanabilmesi için sağlanan bilgileri saklı tutacak ve bu bilgileri gerektiği durumlarda yalnızca kanunen yetkili kişi ve kurumlarla paylaşacaktır.